KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

Kalatalousalueiden toimintaa ohjaavat niille laaditut käyttö- ja hoitosuunnitelmat, jotka antavat suositukset kalavesien hoitoon ja kalastuksen järjestämiseen. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty seurantajärjestelmä, jonka avulla seurataan suositusten ja toimenpiteiden vaikutuksia. Kalastuslain vaatima käyttö- ja hoitosuunnitelma on Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalueelle hyväksytty 17.10.2022 Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätöksellä (POSELY/197/2022)

Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta v. 2022-2031

Tainionvirran KHS 2022-2031 (liite 2)

 

Kalastuslain 36 §:

Kalatalousalue laatii ehdotuksen alueensa kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon kalakantojen käytölle ja hoidolle muun lainsäädännön perusteella asetetut vaatimukset, kalavarojen valtakunnalliset hoitosuunnitelmat sekä sellaiset muut kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joiden toteuttamiseen suunnitelmalla voi olla vaikutuksia.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman on sisällettävä:

1) perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta;
2) suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva tavoitetila sekä ehdotus vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi;
3) suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteiksi;
4) ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron sekä muun biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä;
5) ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimenpiteiksi;
6) ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin käytettävän osuuden jakamiseksi;
7) kalataloudellisesti merkittävien alueiden sekä kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailutarkoitukseen hyvin soveltuvien alueiden määritys;
8) kullakin kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvalla alueella kaupalliseen kalastukseen soveltuvien pyydysten määritys;
9) suunnitelma kalastustietojen seurannan ja kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy käyttö- ja hoitosuunnitelman. (37 §)